Aanmelden lidmaatschap

Aanmeldingsformulier nieuw lid
* verplichte velden


Na ontvangst van bovenstaand formulier ontvang je een formulier van ons. Daarop kun je meer  gegevens kunt invullen. Daarop staat ook wat wij met je gegevens doen, hoe wij die vastleggen, met welk doel we die vastleggen en wat we met je gegevens doen/niet doen. Vanuit nieuwe wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om zorgvuldig met je (persoons)gegevens om te gaan.

Voor zwemmen is de belangstelling groot waardoor er soms een wachtlijst geldt. Je kunt het aanmeldformulier gewoon invullen. Als er een wachtlijst is dan plaatsen we je of je kind op deze lijst.  Het lidmaatschap en de betaling van contributie gaan pas in op het moment dat jij of je kind daadwerkelijk gaat zwemmen.

Algemene Informatie

  • Van toepassing zijn de Statuten van de vereniging “GSG Groningen” dd 20 februari 2004. Een exemplaar van onze Statuten kunt u opvragen bij het secretariaat van de vereniging. Ook zijn deze hier te bekijken.
  • Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aan uw voorkeur voor het door u opgegeven tijdstip te voldoen. Dat lukt niet altijd: dan zullen wij je verzoeken uit te wijken naar een ander tijdstip. 
  • De contributie die je betaalt, betaal je altijd voorafgaand aan de volgende periode (‘in het vooruit’).
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren  en alleen aan het secretariaat. Je ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging en een bevestiging van de einddatum van het lidmaatschap. Alle verschuldigde contributiebedragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te zijn voldaan.
  • Opzegging van het lidmaatschap. Dit is bepaald in artikel 8 van de Statuten en luiden:

Artikel 8

  1. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met ingang van januari dan wel juli van een jaar.
  2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, dit mag ook via email naar info@gsggroningen.nl
  3. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken, dus dat houdt in dat je voor 1 juni of 1 december moet opzeggen.
  4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van hem/haar redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dat het lidmaatschap voortduurt.

We hopen dat je (kind) met veel plezier gaat sporten bij onze vereniging!