Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat heeft te maken met de bescherming van je persoonlijke gegevens en hoe wij daarmee omgaan.

Je kunt je als nieuw lid of vrijwilliger aanmelden. Wij sturen je vervolgens een formulier waarop je een aantal gegevens kunt invullen. Op het formulier geven we aan welke specifieke gegevens we van je vragen en  waarom we die gegevens willen. We geven ook aan wat we ermee doen en wat we er ook vooral niet mee doen.

Gehandicapten Sportclub Groningen (GSG) gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit is wetgeving rondom privacy en geldt in de hele Europese Unie (EU) en ook in Nederland. GSG heeft bekeken wat dat voor de bescherming van persoonsgegevens van haar leden betekent.

Je gegevens bij GSG 

Welke gegevens leggen we van je vast en met welk doel?

Je persoonlijke gegevens en/of de gegevens van degene die een aanvraag voor lidmaatschap indient worden bij ons gebruikt. Het gaat om de gegevens die je op het aanmeldformulier bij ons bekend maakt. Dat geldt voor leden, ouders/verzorgers en ook voor de gegevens die we va  vrijwilligers en instructeurs vastleggen.

Het doel waarvoor we je gegevens gebruiken is dat we weten wie er bij ons sport en waarmee we rekening mee moeten houden bij de uitoefening van je sport. Daarnaast gebruiken we je gegevens om contributie te kunnen innen en om je te kunnen informeren.

Hoe gaan we met je gegevens om?

Het secretariaat print je aanvraagformulier. Dat wordt bewaard bij de secretaris, in een afgesloten kast. Je gegevens worden ingevoerd in onze digitale administratie. Member Control is de partij die daarin faciliteert en een eigen privacyreglement heeft. Je gegevens worden alleen vastgelegd met het doel dat GSG ermee heeft. GSG geeft je gegevens niet aan derden. Uitzondering is het delen van gegevens met GSN voor leden die daar zijn verzekerd (uitzoeken!)

Bij beeindiging van het lidmaatschap en wanneer alle contributies zijn voldaan worden worden al je bij ons bekende gegevens, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, direct verwijderd.

Inzagerecht

Je hebt het recht te weten welke gegevens we van je vastleggen. Onjuiste en onvolledige gegevens kunnen worden verbeterd of worden aangevuld. Ook kun je ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen.

Regels voor het maken van foto’s , films en geluidsopnames     

Om de privacy van onze leden en vrijwilligers te beschermen gelden de volgende regels, voor leden en bezoekers in het bad en/of als toeschouwer (ook op de tribune):

  • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het zwembad, maar er mogen geen andere leden of vrijwilligers herkenbaar te zien of te horen zijn.
  • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het zwembad, maar er mogen geen andere leden of vrijwilligers herkenbaar te zien of te horen zijn.
  • Het is niet toegestaan om foto- of filmopnames van anderen te maken. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan de instructeur en aan diegene die u wenst te fotograferen. Vertel wat u met de foto of film wilt doen.
  • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u zonder toestemming geen foto- of filmopnames maken.
  • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
  • Het gebruik van verborgen camera’s is verboden.
  • Tijdens diplomazwemmen mag u uw kind fotograferen filmen. Beelden waar anderen bij opstaan mogen uitsluitend voor privegebruik worden gemaakt en niet worden gedeeld met anderen.
  • Daar waar GSG foto’s of ander beeldmateriaal gebruikt op de website of in de folder.

Sociale media       

Uiteraard mag u enthousiast vertellen over het zwemmen bij GSG om zo meer mensen te informeren over de mogelijkheden van GSG.Umag geen foto’s of film waar anderen dan uzelf of uw kind opstaat op social media plaatsen. Wees u bewust van het karakter van social media. Die niets wat u, andere leden, bezoekers of de club GSG kan schaden.

Klachten                                                                                                                                  

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen met onze klachtenfunctionaris volgens de klachtenprocedure. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Onze klachtenfunctionaris is Siebrand Helmantel. Via info@gsggroningen of via ons telefoonnummer is hij bereikbaar.