Statuten Gehandicapten Sportclub Groningen

Je kunt hier onze statuten lezen. Artikel 8 is van belang wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen. Zie ook de londer de knop “contact”.

Die zijn ook als pdf bestand hier te downloaden.

Artikel 1
Naam en zetel

De vereniging draagt de naam,Vereniging voor aangepast sporten G.S.G. en wordt aangesproken als “G.S.G. Groningen”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
De vereniging is opgericht op twee september negentienhonderd zes en vijftig.

Artikel 2
Inrichting

Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
De organen van de vereniging als bedoelt in lid 1, bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3
Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, loopt van één januari tot en met één en dertig december van enig jaar.

Artikel 4
Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en beoefenen van de sport in al zijn verschijningsvormen, zowel in recreatief- als in wedstrijdverband en al hetgeen daarmee verband houdt.
 2. Bij haar doelstelling richt de vereniging zich primair op personen met een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap, alsmede op personen met chronische aandoeningen en/of andere lichamelijke beperkingen.

Artikel 5
Middelen om het doel te verwezenlijken alsmede aansluiting bij nationale bonden

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het organiseren van recreatieve activiteiten;
  2. het deelnemen aan door de hierna in het tweede lid van dit artikel genoemde bonden, georganiseerde of goedgekeurde competitie en andere wedstrijden, deze wedstrijden te organiseren zonder winstoogmerk;
  3. het behartigen van de belangen van diegenen, die zijn aangewezen op aangepast sporten, op het gebied van sport en bewegingsactiviteiten;
  4. het bevorderen en realiseren van samenwerking met andere sportverenigingen in Groningen en omgeving;
  5. het zorgen voor een goed kader, met vaardigheden voor de betreffende tak van sport;
  6. het aanbieden van mogelijkheden voor het kader (en eventuele hulpen) zich verder te bekwamen die passen in de doelstelling van de vereniging;
  7. het bevorderen van integratie en realiseren van samenwerking met andere sportverenigingen in Groningen en omgeving;
  8. het geven van informatie en instructie;
  9. het uitgeven van een clubbericht, alsmede alle overige wettige middelen, die verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen.
 2. De vereniging tracht verwezenlijking van zijn doel tevens te bereiken door behoud dan verwerving van liet lidmaatschap van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NebasNsg) gevestigd te Utrecht en zo nodig andere landelijke sportbonden.
 3. De vereniging aanvaardt door haar toetreding tot de NebasNsg, indien en voor zover de leden en de aspirant leden van de vereniging deelnemen aan sportwedstrijden in NebasNsg verband, namens haar eigen leden en aspirant leden dan wel namens degenen die in de vereniging een functie, welke dan ook bekleden, of zullen bekleden, de verplichting om de statuten, reglementen en besluiten van de NebasNsg na te leven, met betrekking tot de thans en te eniger tijd geldende bepalingen inzake tuchtrecht, arbitrage, wedstrijdreglement, dopingreglement en reglement seksuele intimidatie, welke haar eigen leden en aspirant leden betreffen. De leden en aspirant leden van de vereniging aanvaarden door hun toetreden tot de vereniging zich te zullen gedragen naar het bepaalde in de vorige zin.

Artikel 6
Leden

 1. De vereniging kent: aleden; bjeugdleden; cere leden; dleden van verdienste.
 2. Lid van de vereniging zijn zij, die zich als lid hebben aangemeld en die vervolgens door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die bij aanvang van het verenigingsjaar de veertienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Zij hebben stemrecht doch kunnen dit slechts door hun wettelijke vertegenwoordiger laten uitoefenen. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te worden meegedeeld wie als zodanig zal optreden. Indien tussen de ouders over de vertegenwoordiging van het jeugdlid of de uitoefening van het stemrecht verschil van mening bestaat, kan voor het jeugdlid geen stemrecht worden uitgeoefend. De jeugdleden hebbende bevoegdheid de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 4. Weigert het bestuur de toelating van leden of jeugdleden, dan stelt het bestuur de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis. Het niet binnen redelijke termijn over de toelating te beslissen, staat gelijk met weigering tot toelating.
 5. Degene, aan wie her bestuur de toelating heeft geweigerd, kan tegen die weigering bij de algemene vergadering, binnen een maand na ontvangst van de weigering, schriftelijk in beroep gaan. Het bestuur is verplicht dit beroepsschrift voor de eerstkomende algemene vergadering te agenderen. Betrokkene heft het recht tijdens de algemene vergadering, bijgestaan door een of twee andere personen, die ook het word mogen voeren, zijn beroepsschrift te komen toelichten.
 6. Het bestuur houdt een register van het ledenbeslaand met hun adressen bij. De leden dienen het bestuur van hun adreswijziging op de hoogte te stellen.
 7. Door het zich te doen toelaten tot de vereniging, erkent het lid kennis te dragen van de inhoud van de statuten en voor zover aanwezig, reglementen en bepaling van de vereniging en zich daaraan onderworpen te achten.
 8. Erelid is het lid, dat als zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur is benoemd. Het is het hoogste eerbetoon, dat de vereniging kent. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden.
 9. Lid van verdienste is het lid, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en op voorstel van het bestuur op de algemene vergadering wordt benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden.

Artikel 7
Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt: adoor overlijden van het lid; bdoor opzegging van het lid; cdoor opzegging door het bestuur, namens de vereniging; ddoor ontzetting (royement) als bepaalt in artikel 10.

Artikel 8
Opzegging lidmaatschap door het lid

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met ingang van januari dan wel juli van een jaar.
 2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken.
 4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van hem redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dat het lidmaatschap voortduurt.

Artikel 9
Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur

 1. Het bestuur kan het lidmaatschap van het lid opzeggen, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dat het lidmaatschap voortduurt.
 2. Het bestuur kan de opzegging onmiddellijk dan wel op een later tijdstip doen ingaan.
 3. Het bestuur stelt het lid tenspoedigste van het besluit tot opzegging schriftelijk, met opgaaf van redenen in kennis.

Artikel 10
Ontzetting van het lid uit het lidmaatschap door het bestuur, tuchtrechtspraak

 1. Het bestuur kan een lid uit zijn lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. De ontzetting gast met onmiddellijke ingang in.
 3. Het bestuur brengt het lid ten spoedigste, schriftelijk in kennis met opgave van redenen, dan het besluit hem uit zijn lidmaatschap te ontzetten.
 4. Het bestuur kan een lid schorsen, indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gronden aanwezig zijn. Het bestuur handelt overeenkomstig volgens het derde lid van dit artikel.
 5. Het bestuur kan een lid schriftelijk berispen, indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gronden aanwezig zijn, dan wel indien ernstig gevaar bestaat, dat deze gronden zich in concreet geval zullen gaan voordoen. Het bestuur handelt overeenkomstig het derde lid van dit artikel.

Artikel 11
Beroep en de algemene ledenvergadering

 1. Het lid dat uit zijn lidmaatschap is ontzet, ofwel is geschorst dan wel het lidmaatschap is opgezegd, alsmede het lid, dat een schriftelijke berisping heeft gehad, kan daar tegen bij de Algemene ledenvergadering (ALV) schriftelijk in beroep komen. Het daartoe strekkende beroepschrift dient binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tot opzegging, schorsing, ontzetting of berisping, te worden ingediend.
 2. Het bestuur is verplicht het beroepschrift voor de eerstkomende Algemene ledenvergadering, nadat een maand verstreken is na ontvangst van het beroepsschrift te agenderen.
 3. Voor zover de beëindiging van het lidmaatschap valt voor de beslissing van de ALV op het beroep, wordt de beëindiging van het lidmaatschap door het beroep opgeschort, totdat de ALV heeft beslist.
 4. Gedurende de termijn, dat beëindiging van het lidmaatschap is opgeschort, is het lid geschorst.
 5. Een geschorst lid is uitgesloten van alle activiteiten.
 6. Een geschorst lid kan zijn bevoegdheden als lid niet uitoefenen. Hij blijft echter wel bevoegd bij de behandeling van zijn beroepschrift door de algemene vergadering, op deze vergadering aanwezig te zijn en daar het woord te voeren. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een of twee personen, die eveneens bevoegd zijn het woord te voeren.

Artikel 12
Donateurs

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen stemrecht. Zij hebben overigens geen andere rechten of verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beeindigd, met dien verstande dat hij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 13
Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering (ALV) door het bestuur

 1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering(ALV) bijeen zovaak het dit wenselijk acht.
 2. In ieder geval roept het bestuurde ALV in de eerste helft van ieder kalenderjaar bijeen.
 3. De leden van de vereniging worden door het bestuur tenminste twee weken voor afgaande aan een algemene ledenvergadering, schriftelijk opgeroepen.

Artikel 14
Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering (ALV) op initiatief van de leden

 1. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een ALV, als tenminste 10% van het aantal leden de wens daartoe schriftelijk aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt, of indien een afdeling binnen de vereniging die kleiner is dan de gevraagde 10%, in zijn geheel minus één, een schriftelijk verzoek hier toe heeft ingediend. Daarbij dient het tijdens de algemene vergadering te behandelen onderwerp, te worden aangegeven.
 2. De ALV dient binnen zes weken na de ontvangst van het daartoe strekkende verzoek, te worden gehouden.  Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de verzoekende leden, op dezelfde wijze als het bestuur dat had behoren te doen, een ALV bijeenroepen.

Artikel 15
Bevoegdheden algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt gevormd door de leden in de algemene ledenvergadering (ALV). Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden. Alle leden hebben toegang tot da ALV.

Artikel 16
Stemmen

 1. Ieder lid heeft een stem.
 2. Ieder lid kan, indien daartoe schriftelijk gemachtigd, namens maximum twee, bij de algemene vergadering afwezige leden, een stem uitbrengen.
 3. Over personen wordt schriftelijk met (voor iedereen bruikbare) gesloten briefjes gestemd. Als de besluitvorming de benoeming van een bestuurslid betreft en er zijn net zoveel te benoemen bestuursleden voorgesteld als er open plaatsen in het bestuur zijn, dan kan op voorstel van de voorzitter van de algemene vergadering en geen van de aanwezigen zich daartegen verzet, van het bepaalde in de voorgaande volzin worden afgeweken en benoeming per acclamatie volgen.
 4. Wanneer een lid daarom verzoekt, dient schriftelijk en met gesloten briefjes te worden gestemd.
 5. Wanner het om verkiezing van personen gaat en er zijn meer personen voorgesteld dan er benoemd moeten worden, brengt ieder lid net zoveel stemmen uit, als er te benoemen personen zijn. In dit geval zijn zoveel van de opeen volgende personen met de meeste stemmen gekozen als er te verkiezen zijn. Indien twee of meer personen op dezelfde plaats eindigen en er niet voor allen een bestuursplaats is, zal er een herstemming tussen hen plaatsvinden, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
 6. Voor zover de besluitvorming slechts de keuze bestaat uit een keuze voor of tegen een voorstel, dan is het voorstel aangenomen als de meerderheid van de geldende uitgebrachte stemmen voor is. Bij staking der stemming is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 17
Gang van zaken tijdens de algemene ledenvergadering

 1. Ieder lid heeft, met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van geschorste leden, toegang tot de ALV
 2. De voorzitter en de secretaris van het bestuur, dan wel hun plaatsvervangers, treden ook als zodanig op tijdens de ALV.
 3. Ieder lid is, met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van geschorste leden, bevoegd tijdens de ALV het woord te voeren.
 4. De secretaris van de algemene ledenvergadering draagt zorg voor de verslaggeving van het verhandelde en besprokene tijdens de ALV

Artikel 18
Bestuur

  1. De algemene vergadering besluit uit hoeveel leden het bestuur bestaat.
  2. Dit aantal is niet meer dan negen en niet minder dan vijf meerderjarige personen.
  1. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.
  2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
  1. Het bestuur stelt middels de convocatie voor de ALV, die minimaal veertien dagen van te voren dient te worden verzonden, de tot aan dat moment haar bekend zijnde kandidaten voor.
  2. Tot een half uur voor de aanvang van de ALV kunnen door het bestuur of door tenminste vijf leden, kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
  3. Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV.
  4. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het onder b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindende karakter te ontnemen dan is de ALV vrij in haar keus.
  5. Dit kan inhouden dat vereniging een kandidaat van buiten de vereniging kan benoemen, die dan automatisch lid wordt van de vereniging.
  1. De benoeming geldt voor tweejaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarna er naar gestreefd wordt, dat er elk jaar een evenredig aantal bestuursleden aftreden. Aftredende bestuursleden zijn steeds herkiesbaar.
  2. In een tussentijdse vacature wordt zomogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  3. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overlegde overige functies. Zij stelt voor elk bestuurslid diens taak vast en stelt hiervan, hetzij via het clubblad hetzij schriftelijk haar leden in kennis.
 1. Ieder bestuurslid verplicht zich tegenover de vereniging de door hem of haar aangegane functie of taak, naar behoren te vervullen. Zie hiervoor ook het organisatie handboek. Indien het een taak of functie betreft die tot de werkzaamheden van twee of meer bestuursleden betreft, is  ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tot de vereniging, tenzij bewezen wordt dat haar of hem geen tekortkoming verweten kan worden, of dat men nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen hiervan af te wenden.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  3. aftreden als bestuurslid;
  4. ontslag door de algemene ledenvergadering.
 3. Een bestuurslid kan steeds door de ALV worden geschorst. Indien een besluit tot schorsing niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit van de ALV tot opheffing van die schorsing of tot ontslag als bestuurslid, eindigt de schorsing.
 4. Indien het aantal fungerende bestuursleden tot onder de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is in dit geval echter verplicht zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke invulling van de opengevallen bestuursplaatsen.

Artikel 19
Bestuurstaak

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van devereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren, door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 3. Tenzij het bestuur anders besluit, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 4. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
  1. Alle besluiten, waaronder nok de besluiten genoemd in lid 4. worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
  2. Blanco stemmen zijn niet geldig.
 5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of reis ander bestuurslid anders wensen.
  1. Het door de bestuursvergadering genomen besluit wordt door de voorzitter bekrachtigd en is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bekrachtigde besluit de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering, door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd.

Artikel 20
Bevoegdheden van het bestuur alsmede de vertegenwoordiging

 1. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de bestuursleden gezamenlijk, door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, of door de secretaris en de penningmeester gezamenlijk. Indien een van de functionarissen niet bereikbaar of beschikbaar is en zijn bereikbaarheid niet kan worden afgewacht, dan treed zijn plaatsvervanger voor hem in de plaats.
 2. De vereniging is bevoegd namens haar leden verplichtingen aan te gaan.
 3. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten een vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit, dan nadat te voren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling is besloten.
 4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd toe het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, bet sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg en hoofdelijk schuldenaar verbindt.
 5. Het niet nakomen van de in beide voorgaande leden neergelegde vereisten, kan nog door de vereniging aan de wederpartij, noch door de wederpartij aan de vereniging worden tegengeworpen.
 6. De vereniging wordt op de districtraadsvergadering van de bond vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan verkiezing van ledenafgevaardigden, alsmede verkiesbaar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.

Artikel 2l
Commissies en individuele personen aan wie taken zijn toevertrouwd

Zowel de algemene ledenvergadering als ook het bestuur kunnen zowel aan individuele personen als ook aan twee of meer personen samen, als commissie, de vervulling van een bepaalde taak toevertrouwen. Zie hiervoor ook het organisatie handboek. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en worden geacht kennis te dragen van de inhoud van de statuten en/of reglementen.

Artikel 22
Contributie en geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. acontributie van de leden;
  2. subsidies;
  3. donaties;
  4. andere inkomsten;
  5. sponsoring.
  1. De leden zijn tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die in minimaal twee keer dient te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De algemene vergadering stelt jaarlijks het te betalen bedrag vast Decontributie kan per tak van sport verschillend zijn.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing tot contributie betaling te verlenen.
  1. Bij het vastgestelde contributiebedrag zijn niet inbegrepen de bedragen die per lid moet worden betaald aan bonden of organisaties om aan competitie- of wedstrijdverband en toernooien te kunnen deelnemen.
  2. Andere kosten die het deelnemen aan sport in wedstrijdverband met zich meebrengen, dienen door de sporter zelf te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen, b.v door sponsoring.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie verschuldigd tot 1 juli of 31 december, met inachtneming van de opzegtermijn. (zie artikel 8)
 3. Sponsoring
  1. De vereniging en iedere tak van sport binnen de vereniging mag trachten door middel van sponsoring, gelden binnen te halen.
  2. Een ieder die een kandidaat sponsor wil benaderen, dient dit eerst hij het bestuur te melden, waarna het bestuur na toetsing van de kandidaat zijn toelating of afwijzing kenbaar maakt en verdere besprekingen kunnen plaats vinden.
  3. De besprekingen vinden in principe plaats in het bijzijn van een of twee bestuursleden. De voorwaarden van de sponsoring dienen door het gehele bestuur te worden goedgekeurd en dienen niet strijdig te zijn met de statuten van & vereniging, of die van de bond(en) waarbij de vereniging is aangesloten.
  4. Gelden die door sponsoring door het bestuur worden binnen gehaald. dienen in principe ten goede te komen aan alle geledingen binnen de vereniging, tenzij dit vooraf anders is afgesproken. Het bestuur maakt dit aan de leden via het clubblad of de algemene ledenvergadering bekend.
   1. Gelden die door sponsoring door een van de afdelingen wordt binnen gehaald, kunnen door de afdeling zelf worden aangewend voor aanschaf van materialen, of andere zaken die voor het kunnen blijven sporten noodzakelijk zijn en waarvan de kosten boven de contributie uitstijgen.
   2. De eventueel aangeschafte materialen mogen ook, indien zij daarvoor geschikt zijn, door de andere afdelingen worden gebruikt.
   3. Ook mogen de gelden die door een afdeling zijn binnen gehaald worden gebruikt voor het betalen van reis en verblijfkosten, alsmede voor de kosten voor deelname aan toernooien ( zie 4.1 onder dit lid)
   4. Indien een afdeling meer geld door sponsoring binnen haalt, als dat zij voor hun tak van sport nodig hebben, mag het bestuur de meer opbrengst aanwenden voor andere doeleinden binnen de vereniging,
   5. De penningmeester maakt jaarlijks de financiële stand van zaken op voor de afdeling(en) die een sponsorcontract hebben afgesloten en zal dit op de algemene jaarrekening versnelden, met vermelding van het nog beschikbare bedrag.

Artikel 23
Vereniging en boekjaar

Het vereniging- en boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

Artikel 24
Opstellen van bescheiden

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit steeds haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks een jaarverslag en een balans en slaat van baten en lassen met toelichting, die op het voorgaande jaar betrekking hebbend, op te stellen.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op. In dit beleidsplan geeft het bestuur zijn visie weer over de lopende gang van zaken. Tevens bevat het beleidsplan de beleidsvoornemens van het bestuur voor de komende jaren. Tenslotte dient het beleidsplan een begroting van uitgaven te bevatten van de uitgaven voor het jaar volgend op dat, waarop de in het vorig lid bedoelde stukken betrekking hebben.

Artikel 25
Verantwoording over gevoerd beleid

 1. Het bestuur legt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, aan de ALV rekening en verantwoording af, over zijn in het afgelopen jaar gevoerd beleid en bestuur, onder overlegging van de in het tweede lid van artikel 24 bedoelde bescheiden.
 2. Indien na afloop van dein het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn het bestuur niet aan de in die bepaling neergelegde verplichting heeft voldaan, dan kan ieder lid van de vereniging deze rekening en verantwoording vorderen.

Artikel 26
Bespreking beleidsplan en goedkeuring begroting

 1. In een algemene ledenvergadering dient over het beleidsplan van gedachten gewisseld te worden.
 2. In ieder geval dient jaarlijks de begroting door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.
 3. De goedkeuring van de begroting dient uiterlijk voor het einde van de zesde maand van het jaar waarop die begroting betrekking heeft te zijn goedgekeurd. Zolang de begroting voor het desbetreffende jaar nog niet is goedgekeurd, mogen uitgaven worden gedaan overeenkomstig de begroting van het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 27
Bewaren van bescheiden

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 24 tien jaar te bewaren.

Artikel 28
Kascommissie

 1. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 2. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de lui en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.
 3. De last van de kascommissie kan steeds door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kiscommissie.

Artikel 29
Vaststelling van reglementen

 1. De algemene ledenvergadering kan nadere regels stellen ter uitvoering van het bij of krachtens de wet en hij deze statuten bepaalde alsmede mee betrekking tot alle andere onderwerpen, die de gang van zaken binnen de vereniging betreffen.
 2. Tevens kan de ALV aanvullende regels stellen met betrekking tot de gang van zaken rond de beoefening van een tak van sport binnen de vereniging.

Artikel 30
Statuten wijziging

 1. De statuten kunnen slechts door een besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Bij de oproep voor deze algemene vergadering dient de leden te worden medegedeeld, dat wijziging van de statuten voor deze algemene vergadering geagendeerd staat.
 2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, of worden toegezonden.
 3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Van een besluit tot statuten wijziging zal de bond waarbij de vereniging is aangesloten, vooraf in kennis worden gesteld.
 5. De statuten wijziging treedt niet in werking, dan nadat voldaan is aan het vierde lid van dit artikel bepaalde en van de statuten wijziging een notariële akte is opgemaakt.
 6. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van de akte van statuten wijziging bevoegd.

Artikel 31
Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de altgemene ledenvergadering.
 2. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat waar sprake is van statuten wijziging, ontbinding van de vereniging gelezen moet worden.
 3. De vereffening van het vermogen van de vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meerdere personen tot vereffenaars zijn benoemd.
 4. Het batig saldo na vereffening valt aan een door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, te bepalen charitatief doel toe.
 5. Indien de vereniging in meerdere takken van sport uiteen valt en dit door de algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd, krijgt iedere tak van sport naar evenredigheid van het aantal leden, een deel van het batig saldo.