Aanmelden lidmaatschap

Aanmeldingsformulier nieuw lid
* verplichte veldenGeeft zich op voor de volgende tak van sport.
(selecteer de sport en plaats van uw keuze)

Om de contributiebetaling vlot te laten int GSG per maand de contributie van het lidmaatschap via automatische incasso. Wilt u daarom onderstaande blok volledig invullen? Indien u dit formulier verstuurt gaat u akkoord met onze statuten en heeft u ook digitaal ondertekend.

Machtiging Automatische Incasso
De verzender van dit formulier verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gehandicapten Sportvereniging Groningen, gevestigd te Groningen, postbus 2363 9704CJ met bankrekeningnummer NL38 RABO 0126 1848 28, om de (het) verschuldigde contributiebedrag(en) te innen. Geeft u hier duidelijk aan wanneer een maandelijkse inning praktisch niet mogelijk is (bv omdat een derde partij de contributie vooruit betaalt als jaarbedrag). Dan zoeken we een oplossing hiervoor.

Contributie periode: per maand
De verzender is bekend met het feit dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 60 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.


We gaan pas tot inning over vanaf de datum waarop u ook daadwerkelijk gaat sporten.

 

Wilt u bij aanmelding van uw/een kind dit formulier ook invullen? Dit betreft extra informatie over uw kind wat voor ons ook van belang is te te weten bij het lesgeven.

Voor zwemmen is de belangstelling groot waardoor er soms een wachtlijst geldt. Er geldt een wachtlijst voor Beatrixoord (zwemmen op zaterdag). Diploma A, B en C zwemmen is alléén in Kardinge.

U kunt het aanmeldformulier gewoon invullen waarmee u op de wachtlijst komt. Het lidmaatschap en de betaling van contributie gaan pas in op het moment dat u of uw kind daadwerkelijk gaat zwemmen.

Algemene Informatie

  • Van toepassing zijn de Statuten van de vereniging “GSG Groningen” dd 20 februari 2004. Een exemplaar van onze Statuten kunt u opvragen bij het secretariaat van de vereniging. Ook zijn deze hier te bekijken.
  • Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aan uw voorkeur voor het door u opgegeven tijdstip te voldoen. Dat lukt niet altijd: dan zullen  wij u verzoeken uit te wijken naar een ander tijdstip. 
  • De contributie die u betaalt, betaalt u altijd voorafgaand aan de volgende periode (‘in het vooruit’).
  • Opzegging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen en alleen aan het secretariaat. U ontvangt daarvan een bevestiging van ontvangst en een bevestiging van de einddatum van het lidmaatschap. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van uitschrijving dan bent u officieel niet uitgeschreven als lid. Alle verschuldigde contributiebedragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te zijn voldaan.
  • Opzegging van het lidmaatschap. Dit is bepaald in artikel 8 van de Statuten en luiden:

Artikel 8

  1. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met ingang van januari dan wel juli van een jaar.
  2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, dit mag ook via email naar info@gsggroningen.nl
  3. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken, dus dat houdt in dat je voor 1 juni of 1 december moet opzeggen.
  4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van hem/haar redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dat het lidmaatschap voortduurt.

We hopen dat u of uw kind met veel plezier zal sporten bij onze vereniging!